רפואה בדרך הקבלה

רפואת הנפש והגוף העתיקה של עם ישראל. סיוע לבעיות קלות וקשות וסופניות בעזרת ברכת תהלים ותיקון המידות ורפואות מוחין טבעיות וכשרות בדרך סוד מסורת …

רפואת הקבלה מתבססת על האמונה בקב"ה, תיקון המידות, ברכה, תרופות טבעיות, ופדיון.  מעוררי הבריאות הם: האמונה, הענווה, השמחה, התשובה, הכוונה הטובה…

הרי לך חוקים וכללים חשובים והכרחיים, אחי היקר, שהם תנאי וכללי הבריאות, וההולך באלו השבילים יזכה לנחת קדושה ובריאות הנפש והגוף, והמפר ומקלקל…

✡ ספר התהלים הוא ספר הרוחניות הנקיה והזכה של עם ישראל, ובו דרך ישראל העתיקה וקדושת אמת עולם. ספר התהלים הוא דרך ישראל לחבור לאור…

✡ "אל נא רפא נא לה:" 
✡ "אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא:" 
✡ "שמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך:"   

דע כי באיבריו של האדם מרומז מה שלמעלה ואם האיבר טוב הוא ממשיך הוא טוב ואם רע הוא ממשיך רע ולכן באוכלנו מאיבר בעלי החיים מחזק האיבר את  …