ליקוטים

ארץ קדושה

הארץ הקדושה את וּברשוּת הקבּ"ה את וּרשוּת זרה לא נכנסה בּךְ וּטהורה וּתמימה נשארת בּמאבקךְ בּנחש וּבטרם חידוּש הזיווּג האלהי נבדקת את בּאם עמדת בּאמוּנה ולא התחבּרת בּרשוּת זרה כּדוּגמת סוד הסוטה בּהקרבת תרוּמה של שעורים וישארוּ ישראל ללא ערבּוּב זר טהורים וּנקיים:

ארץ קדושה את המוּשקת מן השיקוּי העליון ועומדת את על שבעה עמוּדים שהם 'ספירות' הממלאות אותךְ וּבשעה שמתרבּים הצדיקים בּעולם אזי עושה את פּירות וּמתמלאת מכל וּבשעה שמתרבּים הרשעים בּעולם אזי נאמר "אזלוּ מים מיני ים:"

מתוך הספר 'מזור השכינה'

קראו עוד

בראשית

בּראשית קדם אמר אור, בּרא שמים אש ומים, טובה ורעה גבוּל אורה וחשכה, ויעש שבעה רקיעים, ויעש ים וארץ צומח, ויאירם שמש ירח וכוכבים, ויעש כּל דג עוף חיה בּהמה וּרמשים, ויעטר על כּל שעשה אדם, נִשמתו חלק אלוה וגוּפו מאדמה, ויקדש כּל בּשבּת, וּניחוח קדם אור אהבה:

'מחזה החיים'- 'מלך הספרים'

קראו עוד

כל נשמה מיוחדת היא

כּל נשמה מיוּחדת היא: כּל נשמה מיוּחדת היא וזהוּ עולם מוּפלא וּבאם יבין האדם שכל נשמה מיוּחדת היא הרי שיחפוץ לחבור לכל נשמה ויופיה הפנימי וּבאם מכוּסה זה היופי וּבאם תראה אדם הכבוּל בּחושךְ וּקליפּות נסה לחבור עם פּנימיוּתו וּלעזור לו לצאת וּלהתנתק מדרכים כּוזבות וּבאם יבין האדם שכל נשמה מיוּחדת היא הרי שיחפוץ בּשלום ואהבה עם כּל נשמה:

'מרפא עץ חיים'

קראו עוד

עשר מידות

עשר מידות: דרךְ תיקוּן האדם בּתיקוּן המידות היא והן מעשר ספירות מוּשפּעות, כּל ספירה משפּיעה אור תיקוּן וּמבחן להשגה אלי האדם כּכלל וּלכל נשמה כּפי שורשי תיקוּנה וחסרונה בּמידות כּפרט כּפי הנגזר מאל מרומים וּביחס למעשים וּליושר הדרכים, בּכךְ הוּא עמלו של אדם בּזה העולם, את דרכיו לשפּץ וּלדבוק בּטוב כּכל שניתן, כּרצון העליון מבניו, למען יוּטב ונדבוק בּמוּשלם:

מתוך הספר 'מזור השכינה'

קראו עוד

חלום יונה תמימה

חֲלוֹם יוֹנָה תְמִימָה: יונה תמימה ירדה מארץ תבוּנה, וּבִמקורה עשרים וּשתים אותיות מאירות, בּגלגל שלם זוהרות, ויִסוב גלגל האותיות בִּמקורה, ותהי היונה שמחה בּריאה וּרעננה, ותרד אל הארץ התחתונה, ויצאוּ מילים מאותיותיה שבִמקורה, ויאירוּ פּני שכינה שפע אמוּנה, ויאירוּ ויזהירוּ המילים בּשורשים, וכל הארץ תנוּבת חדוות חיים, וּפתע אל מעגלי המילים והאותיות, החלוּ קופצות מאָרץ מילים זרות, ויִתערבּבוּ המילים הזרות בּזוהרות, חושךְ חדר, הזוהר לִמקומו חזר, ונשארוּ מילים בִּלתי מוּארות, גלגל האותיות כּניתק מהמילים, ותחשךְ התבוּנה, הארץ אבלה, אף היונה חלתה ונעצבה, התגשמה נעלבה והחלה לקווֹת, חוּט אמוּנתה החלה לִטְווֹת, ותנער מעליה את בּוּשתה, ותנקר את המילים הזרות ממחיצתה, כּךְ עפה אל עיגוּלי המילים, כּל זר מעוּרב סילקה מִנתיבים, ויחזור גלגל האותיות המוּאר, ויאיר בּגלגל המילים הצרוּף, ותעוּף, וּתבוּנת שמחה, וגלגל אור זוהר בִּמקורה:

'מחזה החיים'- 'מלך הספרים'

קראו עוד

חתן וכלה

חתן וכלה: טהורה כּלתי, זוהר עינייךְ זוהר חיים, עזרךְ כּנגדי ניחוח מִשען: נאור חתני, בִּרכּת כּבודי אליךָ, לְמוּד סוד חיים, הנךָ הוֹדִי מפרחי הגן:

'מחזה החיים'- 'מלך הספרים'

קראו עוד

עולם התיקון

עולם התיקוּן: עולמנוּ שהוּא עולם העשיה רוּבּו גבוּרות ודינים וּמבחנים וּמקצתו חסדים, זהוּ עולם התיקוּן וכל מאורעותיו מנוּתבים מה' על ידי השכינה הקדושה וּתכוּלתם תיקוּנים וּבחירה בּין טוב לרע, זהוּ עולם הנסיון ועל הכּל מוּטלת עבודת תיקוּן המידות והמוּסר שהיא תיקוּן חטא הנפילה לגשמיוּת של אדם הראשון:

מתוך הספר 'מזור השכינה'

קראו עוד

חיי האדם

חיי האדם: כּפי עניין מוּארותו והחשכתו יהיוּ חייו של האדם על פּני האדמה וכל הקשוּר בּחייו וּבמסע תיקוּנו וּברמת פּעוּלת גוּפו וּרמת בּריאוּתו וּרמת מחלותיו וּרמת שמחתו והכּל כּפי עניין מוּארוּתו והחשכתו כּךְ זךְ ונקי גוּפו או להיפךְ 'חס ושלום' וּביחס למידת עבודתו את בּוראו היחסית לזוךְ מידותיו:

'מרפא עץ חיים'

קראו עוד

גאל נשמתך

גאל נשמתךָ: גאל נשמתך בּני, השכּל אל אורךָ, שפץ מילותיךָ, הטב עיניךָ, תקן מידתךָ.   עזרני אבי, עייפוּ כּתפי מִכבּדותיךָ, האר רחמיךָ, המתק, הושע את עמֶךָ:

'מחזה החיים'- 'מלך הספרים'

.

קראו עוד

שיר נעימה

שיר נעימה: זהוּ משל השכינה הנעצבת, וכעת הולכת היא וּמתגבּרת, משל הוּא בּני כּדי לפכּח את מציאוּתךָ, וכעת חפץ אנכי להרגיעךָ, בּשיר נעימה על מיתרי כּינור, עצום עיניךָ וחזה בּמעוף לובן הציפּור, נשום נשימתךָ וּנִשמתךָ תתעורר, אל טעם עתיק וטהור:

מתוך הספר 'מזור השכינה'

קראו עוד

שלום ושלמות

שלום וּשלמוּת: וּבאם אין מבין האדם ששאר הנשמות מיוּחדות הן וחושב שרק הוּא מיוּחד וחשוּב הרי שלא יחפוץ להתקרב לזוּלתו ויסגר ויתרחק ויחשךְ בּגאוותו וּבזאת הורס הוּא את עולמו וּבאם יבין שכל נשמה היא עולם נפלא הרי שיקל וינעם לו לחבור עם אחיו ושלום וּשלמוּת ואחוה בּעולם ואמן כּן יהי הרצון:

'מרפא עץ חיים'

קראו עוד