רפואה בדרך הקבלה

רפואה במסורת ישראל והקבלה העתיקה

רפואת הנפש והגוף העתיקה של עם ישראל. סיוע לבעיות קלות וקשות וסופניות בעזרת ברכת תהלים ותיקון המידות ורפואות מוחין טבעיות וכשרות המפותחות בצורה חדשנית בדרך סוד מסורת ישראל והקבלה העתיקה הגורמות לניקוי וזיכוך הגוף מרעלים וקליפות וטומאות ולכלוכים המעודדות את הגוף לצמיחה מחודשת ולהבראה כהילוכו הטבעי ומיועדות לעזרה ראשונה ולטיפולי הבראה.

✡ רפואת הקבלה הקדומה מתבססת על האמונה בקב"ה, שממנו כל רפואה וחולי, על הדבקות ותיקון המידות, שבשל קלקולם חוליינו, על הברכה, שרפואת שכינה בסודה, על רפואות טבעיות המסלקות את טומאות הגוף וקליפותיו, ועל פדיון הנפש, לכפר עוון ולבטל חשבון.

✡ מעוררי הבריאות הם: האמונה, הענווה, השמחה, התשובה,הכוונה הטובה, האהבה, היראה, הרחמים, השלום, הבטחון, התום, האמת, וקבלת מלכות שמים.

✡ מעוררי המחלות הם: הכפירה, גאווה, העצבות, הכוונה הרעה, השנאה, הכעס, הלשון הרעה,  הפגיעה בזולת, המלחמה, הפחד, ההחצנה, השקר, התאווה, וזלזול במלכות שמים.

✡ מומלץ להתפלל תהלים ולתקן את המידות כדרך האמת לתיקון ושיפור הווית החיים וכהתכוננות לקבלת האור הגדול.

               

קראו עוד

רפואה בדרך הקבלה:

אמונה האמן רק באל. ממנו כל מקרה, הוא הנותן בריאות לאדם, הוא גורם המחלות כפי תיקון האדם ועוונותיו, והוא בלבדו סולח ומרפא. הרוצה להרפא יגביר אמונה ורצון.

חכמה – על האדם לשאוף להתפתחות רוחנית תמידית להחכמה בדרכי ה'. חוסר התפתחות רוחנית, או הליכה לרוחניות זרה שאינה מדרכי ה', גורמים להתנוונות נפשית, המולידה מחלות רבות. הרוצה להרפא ידבוק בה' ויזהר מהגאווה.

בינה – על האדם להרבות ולהגביר את השמחה ככל שיכול, וללמוד לשמוח במנת חלקו. הרוצה להרפא יגביר שמחה בליבו, וישמח בה'.

חסד – על האדם לחסוד ולאהוב לזולתו ככל שיכול, בעין יפה, ושלא על מנת לקבל פרס. הרוצא להרפא יהפוך עצמו לאיש חסד.

גבורה – על האדם להכריח עצמו  להתגבר על הנטיה השלילית לדברי רכילות ולשון רעה, כעסים, קנאה, שנאה ופגיעה כלשהי בזולתו. למד להקשיב לסלוח ולהתרחק בתכלית הריחוק מדרכים רעות. מחלות רבות נגרמות בשל עוונות אלה. הרוצה להרפא ירחק משליליות.

תפארת – על האדם לשאוף תמיד לאיזון ולמידה נכונה בדרכי חייו. לא יגזים בדבר, יקדש עצמו במותר לו, יסתפק במועט שבאמת נדרש לו. כי כל שאבדה מידתו  מתקלקל, וכל שנשמרה מידתו, מועיל משתבח ומשתכלל. הרוצה להרפא ילמד גבולותיו.

נצח – על האדם ללמוד לחזק בטחונו בה' בכל עת ומקרה, ובמיוחד ברגעים הקשים. כי כל המקרה מפיו יקרה, והוא בלבדו עוזר ומציל. כאשר באה מחשבת פחד, יבטלה במחשבות קדושות. הרוצה להרפא ישליך יהבו על ה'.

הוד – על האדם לשאוף תמיד להראות את האמת והיופי אשר בנשמתו, יוציא אמת וילחם בשקר. על האדם לשאוף לעיסוק יצירתי ומועיל. הרוצה להרפא – ישאף לגלות יופי ואמת נשמתו.

יסוד – על האדם לקיים את צניעות  וטהרת הזוגיות והמשפחה. יתקדש בקדוש וימנע מהטמא. מחלות רבות נגרמות מזיווג ללא טהרה ואהבה. הרוצה להרפא –יקפיד בזיווג.

מלכות – על האדם להרגיל עצמו בדרך הענווה, וישאף ככל שיכול לקיים רצון ה'. על האדם להרבות בתפילה מהלב לקדוש ברוך הוא, ולהסביר פניו לכל אדם. הרוצה להרפא יתמיד בתפילת מזמורי תהלים ובתיקון המידות.

 

קראו עוד

רפואות קבלה נוספות