אגרת תהלים

כל הנשמה תהלל יה הללויה

ספר התהלים הוא ספר הרוחניות הנקיה והזכה של עם ישראל, ובו דרך ישראל העתיקה  וקדושת אמת עולם:
ספר התהלים הוא דרך ישראל לחבור לאורלהתכוון ולהתקן בדרכיוולקשט ולעטר חיינו בתפילה זכה , בהלל ובהודיהלקבלת שפע אור בריאות הנפש, טהרת הלב ושמחת הנשמה:
בספר תהלים צפונות כל הברכות, צפונה כל  חכמת החיים. אשרי הלומד תהלים ומתמיד בכל יום בתפילתו בקריאה איטית ובכוונת הלבבניגון וכיופי חיבור נשמתו. אשרי המהלל לאל ומידותיו מתקן ומשכלל. זכאי הוא בעולם הזה ולעולם הבא, ויטעם מעץ החיים:
כל ענייני החיים הלמידה והחיבור לתורה  נמדדים מצד הבורא באור הפנימי הנולד מתוכם, ומקבל ביטוי במציאות הלכה למעשה:
לא הכמות היא שחשובה אלא האיכות:
אליעשה שבתפילת ישראל עמך ובמעשיו הטובים תחזור לשכון בתוכנו שכינתך  ויאיר אור לכל העולם, למען חדוות חיי אדם וגילוי תפארתך המושלם:
למען חדוות חיי אדם וגילוי תפארתך המושלם:
קראו עוד

רפואות קבלה נוספות