אגרת הרפואה:

חלק א'

הרי לך חוקים וכללים חשובים והכרחייםאחי היקר, שהם תנאי וכללי הבריאות, וההולך באלו השבילים יזכה לנחת קדושה ובריאות הנפש והגוף, והמפר ומקלקל בם חובר בנתיבים של טומאה, הגורמים לזוהמת הטומאה לחדור לנפשו ולגופו,והם יוצרי המחלות כולם:
א. עליך להאמין אך ורק בקב"ה, בכל מקרי חייך והקורות אותך, ולא ח"ו בשום עניין או גורם או השקפה אחרת, המעוותים דרכיך ומחשבותיך והלך חייך  עליך לשמור ולזכור תמיד את עשרת הדברות, ולקיימם הלכה למעשה בכל אורחות חייך ונתיבותיךכי הם בסיס האמת בכל אשר תפנה.
ב. עליך להמנע מגאווה והתנשאות, ולזכור תמיד שאינך אלא בריה קטנה ונחותה,  ורק הקב"ה הוא השלם היחיד, ובכל דרכיך עליך לחיות בענווה וצניעות.
ג. עליך לעורר את השמחה תמיד, משום שהקב"ה נטע בך חיים, וזהו תנאי בל יעבור לבריאות הנפש והגוף, ולא להעצב כלל, רק להיות בשמחה ולשמח אחרים ככל יכולתך.
ד. עליך לדבוק תמיד במצוות "ואהבת לרעך כמוך" ולהיטיב ולעזור בכל יכולתך לכל אחיך בני האדם, ולהבין שאין אדם שלם, ויש לעזור ולחזק ולאהוב את כולם.
ה. עליך לחדול ולהמנע ממידות הרעות שהם כעס, רגז, עצבים, פחדים, רכילות, לשון הרע, המטנפים את עולמו של הקב"ה, וכן עליך להמנע מהליכה בשבילים זרים של תורות זרות והבנות חיים חיצוניות ושגויות, רק ללכת בדרכי תורתנו הקדושה, שהיא האמת היחידה ורק שם מזור ורפואה. כל אלה המידות הרעות והתורות החיצוניות הם עבודה זרה, ומשום ההליכה בנתיבותיהם וההטמעות בם חולה האדם במחלותיו.
ו. עליך ללמוד מידתך הנכונה והאמצעית בכל הקשור למזון, ולאכול תמיד מזון טבעי ונקי וכשר ולהמנע מהחדרת רעלים כגון תרופות שאינן טבעיות ושאר פסולת לגופך, רק אכול כפי מידתך וצורכך האמיתי, וכך בכל דבר שהנך צורך ומבקש לעצמךרק במידה המספקת ולא יותר מן הדרוש.
ז. עליך לבטוח בטחון גמור בקב"ה בכל ענייני חייך, ולדרוש תמיד בגדולתו יתברך ולהסיר ממך את הספק באלוקות, ולא לפחד כלל ממחשבות ודמיונות ומבני אדם אחרים בשום עניין, רק לבטוח בקב"ה בכל ענייניך, והוא ישמרך ויאיר נתיבותיך. כמו כן עליך לאהוב תמיד את בני משפחתך, ולחיות עמם בשלום ואחווה וסלחנות.
ח. עליך לדרוש תמיד באמת, ולומר אמת, ולחשוף את האמת, ולבטא את האמת, ולא להסתירה ח"ו בשום אופן, ולהתגבר בזאת גם אם האמת כואבת. עליך להמנע מצריכת מותרות, רק לחפוץ לחייך את הדרוש לך באמת.  עליך להודות לאל תמיד על הטוב ועל הרע.
ט. עליך לחפוץ שלום עם כל אדם, ללא הבדל דת או לאום או עדה, ולחפוץ תמיד בשלום ובצדק עם כל אחיך בני האדם, ולהלחם בשקר ובעוות האמת. עליך לשמור על טהרת המשפחה, ולהתייחד באהבת האל והנשמה, ולא ח"ו בפורקן הגוף הגשמי ואהבת הבשרים.
י. עליך להתפלל בפני מלך מלכי המלכים, הקב"ה, ולחפוץ להלך בעולמו אך ורק כפי רצונו ממך, ולקיים אך ורק את רצון בוראך, ולא את רצון היצר הרע, האומר לך שהעולם הוא שלך, ושאתה הוא החשוב והעיקר, אלא אך ורק את המותר לך והראוי לך כפי מידתך ועניין תיקונך.
קראו עוד

חלק ב'

אחי היקר, דע כי כל סיבת ייסוריך ומחלותיך היא כדי לטהר ולכפר עוונותיך, כדי שתשיל ותשאיר עוונותיך בעולם הזה, ויקל לך להגיע לעולם הבא, והכל מהשם יתברך, כאב המייסר את בנו באהבה, למען ישכיל וילמד וישפר ויתקן דרכיו.
אחי היקר, דע כי סיבת המחלות היא משום עבירה על חוקי רצון האל יתברך, הדרך להרפא היא חזרה למוטב ותיקון הדרכים.
בכדי להיות בריא, ולחזור למוטב, עליך לקיים את עשרת הדברות ולקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" כל ימי חייך, ככל העולה בידיך, לאהוב את כל בני האדם כפי שהנך אוהב את עצמך, ולעשות עמהם חסד ומעשים טובים ככל האפשר.
בכדי להיות בריא, עליך לחדול ולהמנע מכעסים, מפחדים, מרכילות, ומהוצאת לשון הרע, וכן להמנע מאוד מעיסוק רוחני כלשהו שאינו מתורתנו הקדושה. עליך להבין, אחי היקר, שרוב המחלות הבאות לאדם, הם משום כעסים, פחדים, רכילות, לשון הרע, ועיסוק ברוחניות חיצונית שגויה, שאינה מתורתנו הקדושה. כל אלה נקראים "עבודה זרה", והם מטמאים ומלכלכים את גופנו ונפשנו ורוחנו ונשמתנו בטומאה הגורמת לרוב המחלות.
אחי היקר, דע שכדי להיות בריא, עליך לשוב לדרך הישר, ולשנות לטובה את הלך חייך, להרבות בשמחה ולעורר אותה בכח גדול.
אחי היקר, עליך לחיות בתודה ובהודיה לשם יתברך על הטוב ועל הרע, ולהבין שכל צרותיך הם כדי לקרבך אל השם יתברך והם לטובתך. על כן עליך להודות לאבינו שבשמיים ולסמוך עליו, ורק עליו, בכל הקורות אותך, ולא לפחד כלל מאף אדם או גורם כלשהו, אלא רק לסמוך על השם יתברך בכל מצב והוא יעזרך.
אחי היקר, דע כי עליך להתחרט על המעשים הרעים והעוונות שעשית, ולבקש סליחה מהשם יתברך, ולהבטיח לחדול ממעשים רעים, ולשנות בכח רב ובאמונה רבה ובתפילה את דרכך, ולעשות רק טוב בעולמו של הקב"ה, והוא יעזרך וישמרך ויושיעך מצרותיך.
אחי היקר, דע כי עליך לבטוח בשם יתברך בכל הקשור לריפויי מחלותיך, ולהמנע מערבוב דעות והבנות שונות המחדירות ספק ופחד בלבך, ומחלישות ומחליאות את נפשך וגופך.  עליך להבין, אחי היקר, שהריפוי הוא אך ורק מאבינו שבשמים, ורק הוא רופא כל בשר ומפליא לעשות.
אחי היקר, דע כי הנשימה חשובה מאוד לבריאותך, ועליך לשמור על תקינות נשימתך. נשימה נכונה היא הכנסת אויר לריאות, דרך הפה והאף, ועליך לעבוד ולהתאמץ בדבר זה יום יום, כדי שחמצן יכנס בכמות מספקת לגופך ויטהר את איבריך, וינקה את מערכת הדם, ויחזיר חיות לגופך ולמוחך, ויפתח את סגור ליבך.
מומלץ וחשוב לבריאות ואיזון גופנו ונפשנו, לפחות פעם ביום לשכב על הגב, לעצום עיניים, להרגע, ולחשוב על הריאת, לפתוח את הפה, ולנשום נשימות עמוקות ורגועות לריאות, במשך רבע שעה לפחות.  יש לחזור על תרגיל זה מספר פעמים ביום כמידת האפשר, וכן לנשום נשימות עמוקות לריאות בכל זמן ובכל עיסוק.
אחי היקר, דע כי חשובה המנוחה מאוד לחייך ובריאותך, ועליך לאזן את חייך ולשמור זמנים קבועים למנוחה, לשמחה ולמשפחתך, כדי להפסיק את שטף חיי החומר וההבל, הגורמים דאגות וחששות ופחדים ולחצים, המחלישים אותך ומחליאים את גופך.  הזמן המקודש לכל זאת הוא זמן השבת, ולכן השבת וקדושתה חשובים מאוד לבריאותנו, ולאיזון נפשנו וגופנו מעמל חיי החומר וההבל.
אחי היקר, דע כי הכאב הפוקד אותנו בגופנו, הוא תולדה של התפרקות זיהומים וטומאה מהגוף, ואין הוא המחלה או הבעיה עצמה שבגופנו ונפשנו, אלא רק התנקות הזוהמה והלכלוך שבגוף.
אחי היקר, דע כי סימנים הטובים לחולה הם הזיעה הקרה, השיעול, השלשול, ההקאה, הליחה, החום, וכל תופעה של יציאה מהגוף היא התנקות הגוף ואינה המחלה עצמה.
אחי היקר, דע כי לשם בריאותך עליך לשמור על תזונה נכונהלהמעיט באכילת בשר, לשמור כשרות, ולאכול מזון טבעי, ולא להרבות מדיי באכילה, אלא לאכול כפי המידה הרצויה באמת לגופך.  מומלץ לשתות תמיד כוס מים לפני הארוחה.
אחי היקר, דע כי תהליך וזמן הריפוי שונים מאדם לאדם כעניין מחלתו ופגימתו הפרטי. עליך להכין עצמך לתהליך תקופתי של עבודה פנימית, של הרגעות, ושל חזרה בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא, בתיקון מידותיך ומעשיך.
אחי היקר, דע כי חשוב מאוד למען בריאותנו,  לשמור על חיי טהרת המשפחה.  על האשה להטהר במקווה אחת לחודש, לאחר ספירת שבעה ימים נקיים, מיום סיום הדימום, ואז הזמן הנכון והנקי והראוי ליחוד האיש והאשה. מחלות רבות נגרמות לאיש ולאשה משום אי שמירת טהרת המשפחה.
עצה חשובה לי אליך, אחי היקר, בכל פעם שתכנס למצב כלשהו של מצוקה, או איום, או חשש, או פחד או ספק, או כעס או רכילות, או לשון הרע או מחשבה רעה, נשום מיד אויר צח באפך ובפיך אל תוך ריאותיך, כדי שיכנס חמצן לגופך ומוחך, ותתבאר מחשבתך, ותמנע מעידתך, וחשוב מיד על דבר טוב, על רוממות ונשגבות וגדולת הקב"ה, וכך עם רצון חזק, אמונה ונחישות, תרגיל עצמך למצב חדש של מודעות נקיה, ותמנע מלשכן את הרע בקרבך, ותמנע נפילתך ומחלתך.
אחי היקר, דע כי רוב מחלותיהם של ילדינו נגרמות משום חטאינו שלנו, ועלינו לשפר דרכינו ולטהר כל עניינינו, למען לא נותיר פסולת רעה לבנינו אחרינו.
אחי היקר, דע כי הברכה על המזון מטהרת את המזון ומתקנת ומזככת אותו, וכך, המזון הנכנס לגופנו, נקי וטהור, ובכך נשמר זיכוך האברים, וסגולת הברכה במניעת התפתחות זיהומים ומחלות בשרש.  יש לברך על השתיה והמזון תמיד, בכוונת הלב ובהודיה לקב"ה.
אחי היקר, עצה חשובה לתיקון מידותנו ודרכנו
הסבר פניך לכל אדם
הסבר פניך לכל אדם
הסבר פניך לכל אדם
למען נקרב גאולה בימינו, עלינו לשוב באהבה אל בוראנו
קראו עוד

רפואות קבלה נוספות