פסוקי רפואה:

✡ "ויאמר אם שמוע תשמע לקול ה' אלהיך והישר בעיניו תעשה והאזנת                למצוותיו ושמרת כל חוקיו,  כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים              עליך כי אני ה' רופאך:"  (שמות ט"ו)
✡ "אל נא רפא נא לה:" (במדבר י"ב)
✡ "אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפא:" (דברים  ל"ב)
✡ "שמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך, הנני רופא לך:"    (מלכים ב' כ')
✡ "ולבבו יבין, ושב ורפא לו:" (ישעיהו ו)
✡ "בעוון ביצעו קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף, וילך שובב בדרך ליבו.                     דרכיו ראיתי וארפאהו, ואנחהו ואשלם נחומים לו ולאבליו.                             בורא ניב שפתיים, שלום  שלום  לרחוק  ולקרוב  אמר  ה'  ורפאתיו:"               (ישעיהו נ"ז)
✡ "רפאני ה' וארפא הושיעני  ואיושעה, כי  תהילתי אתה:"  (ירמיה י"ז)
✡ "האל לנו אל למושעות, ולה' אדני למוות תוצאות:" (תהלים ס"ח)
✡ "האם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון:  אם חוקותי  יחללו,                       מצוותי לא ישמרו: ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים  עוונם:" (תהלים פ"ט)
✡ "ה' אלהי שיוועתי אליך ותרפאני:" (תהלים ל')
✡ "אני אמרתי ה' חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך:" (תהלים מ"א)
✡ "ריפאות תהי לשרך, ושיקוי לעצמותיך:"   (משלי ג')
✡ "החזק במוסר אל תרף ניצרה כי היא חייך:"     (משלי ד')
✡ "באותו איבר שחטא האדם בו נחלה הוא עד שנפרעים  ממנו:" (זהר)
                                 
                                      היכונו לגאולה!
קראו עוד